"Монтажи - Варна" АД

e акционерно дружество със седалище в България, гр.Варна и адрес на управление ул."Константин Величков" № 59. Продължител е на създаденото на 02.01.1955 г. "Промишлено-монтажно управление"-гр.Варна, чиято дейност е изграждане на големи промишлени обекти в областта на химическата, циментовата промишленост, енергетиката и др. на територията на североизточна България.
През 1993г. "ПМУ" - Варна е пререгистрирано, като Акционерно дружество "Монтажи-Варна" АД гр. Варна от Варненски окръжен съд с решение № 2622 от 15.04.1993 г.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:
адв. Иван Иванов; 
инж. Галин Недев
инж. Георги Хекимов - Изпълнителен директор;

Фирмата работи със собствени оборотни средства. Няма неизплатени задължения към държавата и персонала си.

Повече информация

Най-нови обекти

Две абсорбиращи колони и циклони Обект: Две абсорбиращи колони и циклони
Commissioned by: "Солвей Соди" АД, гр.Девня
Завършен: 2020 май
Допълнителна информация

Изграждане на 8 броя резервоари на площадката на „Амилум България” ЕАД, Разград Обект: Изграждане на 8 броя резервоари на площадката на „Амилум България” ЕАД, Разград
Commissioned by: Амилум България ЕАД
Завършен: 2020 март
Допълнителна информация

Основни дейности

Проектиране, строителство, изграждане, монтаж, реконструкция и модернизация на обекти в промишлеността (химическа, циментова, машиностроителна и др.), енергетиката, социално-битови обекти, както и:

стоманени конструкции, цилиндрични стоманени резервоари, технологични тръбопроводи, газопроводи, продуктопроводи, паропроводи, отоплителни инсталации; технологично оборудване, машини и съоръжения, колонна апаратура, компресорни станции, съоръжения с повишена опасност, електро инсталации, електро оборудване, ел.машини и ел.съоръжения, контактни мрежи, подстанции, КиП и АТП инсталации....

Повече информация

Механизация

 "МОНТАЖИ - ВАРНА" АД разполага със собствено оборудване за осъществяване на транспортни и монтажни дейности, със широк обхват по отношение на подем и монтажна височина

GroveLiebherr

 

За информация и наем: инж.Петър Петров,
тел.: 0886 743 260

Повече информация

Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност