"Монтажи - Варна" АД

e акционерно дружество със седалище в България, гр.Варна и адрес на управление ул."Константин Величков" № 59. Продължител е на създаденото на 02.01.1955 г. "Промишлено-монтажно управление"-гр.Варна, чиято дейност е изграждане на големи промишлени обекти в областта на химическата, циментовата промишленост, енергетиката и др. на територията на североизточна България.
През 1993г. "ПМУ" - Варна е пререгистрирано, като Акционерно дружество "Монтажи-Варна" АД гр. Варна от Варненски окръжен съд с решение № 2622 от 15.04.1993 г.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:
инж.Венелин Стойнов - Председател на Съвета на директорите;
инж.Георги Хекимов - Изпълнителен директор;
Иван Иванов - Юрисконсулт.
Фирмата работи със собствени оборотни средства. Няма неизплатени задължения към държавата и персонала си.

Повече информация

Най-нови обекти

Изграждане на „Инсталация за опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия”- гр. Разград Обект: Изграждане на „Инсталация за опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия”- гр. Разград
Commissioned by: Грийнбърн ООД
Завършен: 2016 октомври
Допълнителна информация

Усъвършенстване на вентилационна система на Анодно отделение и включване към 120м комин Обект: Усъвършенстване на вентилационна система на Анодно отделение и включване към 120м комин
Commissioned by: Аурубис България АД
Завършен: 2015 декември
Допълнителна информация

„Монтажи Варна“АД ,
обявява процедура за определяне на изпълнител за провеждане на обучения в рамките на проект по договор № ESF 2116-03-02004 по проект „Квалифицирани и мотивирани служители- успешен бизнес!“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се "свалят" от тук

1. Обява

2. Публична покана

3. Изисквания за оферта

4. Методика

5. Оферта по ПМС 69

6. Декларация по ПМС_69

7. Проекто - договор


Основни дейности

Проектиране, строителство, изграждане, монтаж, реконструкция и модернизация на обекти в промишлеността (химическа, циментова, машиностроителна и др.), енергетиката, социално-битови обекти, както и:

стоманени конструкции, цилиндрични стоманени резервоари, технологични тръбопроводи, газопроводи, продуктопроводи, паропроводи, отоплителни инсталации; технологично оборудване, машини и съоръжения, колонна апаратура, компресорни станции, съоръжения с повишена опасност, електро инсталации, електро оборудване, ел.машини и ел.съоръжения, контактни мрежи, подстанции, КиП и АТП инсталации....

Повече информация

Механизация

 "МОНТАЖИ - ВАРНА" АД разполага със собствено оборудване за осъществяване на транспортни и монтажни дейности, със широк обхват по отношение на подем и монтажна височина

GroveLiebherr

 

За информация и наем: инж.Петър Петров,
тел.: 0886 743 260

Повече информация