"Монтажи-Варна" АД

Изграждане на инсталации"МОНТАЖИ-ВАРНА" АД е акционерно дружество със седалище в България, гр.Варна и адрес на управление ул."Константин Величков" № 59, тел. 052/613 225, факс 052/613 228,

"МОНТАЖИ-ВАРНА" АД е продължител на създаденото на 02.01.1955 г. "Промишлено-монтажно управление" - гр. Варна, чието дейност е изграждане на големи промишлени обекти в областта на химическата, циментовата промишленост, енергетиката и др. на територията на североизточна България.

През 1993г. "ПМУ" - Варна е пререгистрирано, като Акционерно дружество "Монтажи-Варна" АД, гр. Варна от Варненски окръжен съд с решение № 2622 от 15.04.1993 г. и вписано в регистъра на търговските дружества под № 18, том. 27, стр. 70 по ф.д. № 2622/1993.

Фирмата работи със собствени оборотни средства. Няма неизплатени задължения към държавата и персонала си.

„МОНТАЖИ ВАРНА" АД има внедрена Интегрирана система за управление на качеството, оклона среда и безопасни условия на труд сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015. ; БДС EN ISO 14001:2015; OHSAS18001:2007.

Обхватът на системата включва: проектиране, строителство, изработка, монтаж и ремонт на метални конструкции, машини и съоръжения, тръбопроводи, газови инсталации, газопроводи, съоръжения под налягане, подемна техника, КиП и А и електромонтажна дейност. 

Материално-техническата база на дружеството е разположена на територията на гр.Варна и гр.Девня със своите открити и закрити складови площи, производствени цехове и сервизна база, където се подготвят и съхраняват материални ресурси, съоръжения, лека и тежка механизация и автотранспорт.

Основната складова и производствена база се намира в гр.Варна - Западна промишлена зона с площ около 15500м2 и се състои от:

 • Основен закрит производсвен цех -1548м2 с един 12,5т и два броя 5т мостови кранове
 • Основнаоткрита производсвена площадка 1840м2 с един козлови кран 12,5т

   

 • Закритаработилница 290м2 с един телфер 3т
 • Закрита работилница 265м2 с един мостови кран 3,2т
 • Открита работна площадка 1150м2 и открит склад 3170м2 с общ козлови кран 5т
 • Закрити складове с площ 490м2
 • Малък открит склад с площ 216м2 и мостови кран 5т
 • Фирмата също така разполага със собствен автопарк от лекотоварни автомобили за превоз на персонал и оборудване както така и собствени мобилни инструментални, работилници и битовки (фургони)

 

Изграждане на инсталацииВ гр. Девня дружеството използва работни площадки с открити и закрити производствени площи оборудвани с телферни уредби до 32 kN.

Основното оборудване, средствата за измерване, инструментална екипировка и механизация се закупуват, съхраняват, подържат и експлоатират съгласно съответните процедури на Интегрираната система за управление.

В заготвителните производствени работилници в гр.Варна и гр.Девня чрез наличните машини /металорежещи, отрезни и др./ се заготвят и укрупняват отделни елементи /фасонни части, фланцеви връзки, опори, тръбни разводки по аксинометрични чертежи и др./ в зависимост от изискванията на съответния проект, съобразено с възможностите за транспорт до място на монтажа.

За безразрушителен контрол на неразглобяемите съединения, механични изпитания, химически анализ, металографичен анализ и други специфични изследвания се използвуват услугите лицензирани и оторизирани фирми по сключен рамков договор.

 

При работа по Съоръжения с повишена опасност (СПО) в дружеството се спазват следните принципи:

След възлагането на съответния обект, на база съществуващи типови процедури се изготвят конкретни работни инструкции или технологични карти, след което същите се представят за съгласуване пред РО "Инспекция за държавен технически надзор";

 •  В случаите когато в проекта е предвидено изпълнение на заваръчни съединения  се изпълняват пробни образци (допусни проби) от квалифицирани завачици съгласно БДС EN ISO 9606;
 • В зависимост от изискванията на съответния проект образците се подлагат на изпитания. При положителен резултат се дава разрешително за начало на работните операции по съответното Съоръжение с повишена опасност;
 • За оценка нивата на дефектност на заварените съединения се прилага стандарт БДС ЕN ISO 5817;
 • Окончателните резултати от проведените операции по СПО се оформят в „Техническо досие" (Екзикутивни чертежи, сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитания и др).
 • Техническото досие се изготвя в три екземпляра като два се предават на „Възложителя" и един в „Технически архив" на дружеството.

Допуснатите при изпълнение на дейността несъответствия се управляват по утвърдени процедури на внедрената Интегрираната система за управление.

Ръководния, инженерно-техническия и производствен персонал наброява 215 човека, от които:

 • Ръководители: 13;
 • Инженери и аналитични специалисти: 15
 • Техници и други приложни специалисти: 5
 • Административен персонал: 11
 • Квалифицирани производствени работници и заварчици: 154
 • Оператори на машини и съоръжения: 17

Същият е с висока производствена квалификация и правоспособност, изпълнява посочените по-горе дейности на високо техническо ниво при спазване на съвременните международни технически норми и стандарти.

Съгласно изискванията на Интегрираната система за управление персоналът преминава ежегодно през курсове за обучения за повишаване на квалификацията и проверки на знанията за устройството и безопасността на съоръженията по които работи.