"Монтажи-Варна" АД

Изграждане на инсталации"МОНТАЖИ-ВАРНА" АД е акционерно дружество със седалище в България, гр.Варна и адрес на управление ул."Константин Величков" № 59, тел. 052/613 225, факс 052/613 228,

"МОНТАЖИ-ВАРНА" АД е продължител на създаденото на 02.01.1955 г. "Промишлено-монтажно управление" - гр. Варна, чието дейност е изграждане на големи промишлени обекти в областта на химическата, циментовата промишленост, енергетиката и др. на територията на североизточна България.

През 1993г. "ПМУ" - Варна е пререгистрирано, като Акционерно дружество "Монтажи-Варна" АД, гр. Варна от Варненски окръжен съд с решение № 2622 от 15.04.1993 г. и вписано в регистъра на търговските дружества под № 18, том. 27, стр. 70 по ф.д. № 2622/1993.

Фирмата работи със собствени оборотни средства. Няма неизплатени задължения към държавата и персонала си.

„МОНТАЖИ ВАРНА" АД има внедрена Система за управление на качеството /СУК/, сертифицирана по ISO 9001:2000.

Обхватът на системата включва: проектиране, строителство, изработка, монтаж и ремонт на метални конструкции, машини и съоръжения, тръбопроводи, газови инсталации, съоръжения под налягане, подемна техника, КиП и А и електромонтажна дейност. Последният контролен одит на СУК е от м.X.2009г.

Материално-техническата база на дружеството е разположена на територията на гр.Варна и гр.Девня със своите открити и закрити складови площи, работилници и сервизна база, където се подготвят и съхраняват материални ресурси, съоръжения, лека и тежка механизация и автотранспорт.

Основната складова и производствена база се намира в гр.Варна -Западна промишлена зона и се състои от:

открита складова площ -1200м2 с козлови кран Q=50 kN;

закрита складова площ -600м2;

заготвителна работилница -500м2;

Изграждане на инсталацииВ гр. Девня дружеството използва работни площадки с открити и закрити производствени площи оборудвани с телферни уредби до 32 kN.

Заявяването, закупуването и входящия контрол на материалите се осъществява по съответните процедури на СУК. Неразделна част от СУК е „Класификатор за входящ контрол".

Основното оборудване, средствата за измерване, инструментална екипировка и механизация се закупуват, съхраняват, подържат и експлоатират съгласно съответните процедури на СУК.

В заготвителните производствени работилници в гр.Варна и гр.Девня чрез наличните машини /металорежещи, отрезни и др./ се заготвят и укрупняват отделни елементи /фасонни части, фланцеви връзки, опори, тръбни разводки по аксинометрични чертежи и др./ в зависимост от изискванията на съответния проект, съобразено с възможностите за транспорт до място на монтажа.

За безразрушителен контрол на неразглобяемите съединения, механични изпитания, химически анализ, металографичен анализ и други специфични изследвания се използвуват услугите лицензирани и оторизирани фирми по сключен рамков договор.

 

При работа по Съоръжения с повишена опасност (СПО) в дружеството се спазват следните принципи:

След възлагането на съответния обект, на база съществуващи типови процедури се изготвят конкретни работни инструкции или технологични карти, след което същите се представят за съгласуване пред РО "Инспекция за държавен технически надзор";

 •  В случаите когато в проекта е предвидено изпълнение на заваръчни съединения  се изпълняват пробни образци (допусни проби) от квалифицирани завачици съгласно БДС EN 287-1:2000;
 • В зависимост от изискванията на съответния проект образците се подлагат на изпитания. При положителен резултат се дава разрешително за начало на работните операции по съответното Съоръжение с повишена опасност;
 • За оценка нивата на дефектност на заварените съединения се прилага стандарт БДС ЕN 25817:1992;
 • Окончателните резултати от проведените операции по СПО се оформят в „Техническо досие" (Екзикутивни чертежи, сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитания и др).
 • Техническото досие се изготвя в три екземпляра като два се предават на „Възложителя" и един в „Технически архив" на дружеството.

Допуснатите при изпълнение на дейността несъответствия се управляват по утвърдени процедури на внедрената система за управление на качеството (СУК).

Ръководния, инженерно-техническия и производствен персонал наброява 215 човека, от които:

 • Ръководители: 13;
 • Инженери и аналитични специалисти: 15
 • Техници и други приложни специалисти: 5
 • Административен персонал: 11
 • Квалифицирани производствени работници и заварчици: 154
 • Оператори на машини и съоръжения: 17

Същият е с висока производствена квалификация и правоспособност, изпълнява посочените по-горе дейности на високо техническо ниво при спазване на съвременните международни технически норми и стандарти.

Съгласно изискванията на СУК персоналът преминава ежегодно през курсове за обучения за повишаване на квалификацията и проверки на знанията за устройството и безопасността на съоръженията по които работи.