Сертификати, Качество - "Монтажи - Варна" АД

"Монтажи Варна" АД притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ No.B035/31.08.2006 г. за вписване в Регистъра на "Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор" на фирмите извършващи дейностите: поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО /съоръжения с повишена опасност/:

 • СПОпреносни и разпределителни газопроводи и съоръжения към тях за природен газ; 
 • съоръжения, уреди, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ;
 • съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове;
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 • съдове работещи под налягане;
 • парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане;
 • повдигателни съоръжения
 

 

КАЧЕСТВО

 

Iso icoСертификат No. 75 100 40024 от TUV Rhenland Group, ISO 9001:2008

Сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Удостоверение за членство в КСБУдосотоверение за членство в Камара на строителите в България

"Монтажи Варна" АД е редовен член на Камарата на строителите в България от 1995 год. и е вписано в Централния професионален регистър на строителя към камарата, с обхват за изпълнение на строежи от всички групи

 

KSB-IУдостоверение No. I - 007761 от КСБ - Строежи "Първа група"

Обхват за изпълнение на строежи от Първа до Пета категория: високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

 

 

 

KSB-IIУдостоверение No. II - 001609 от КСБ - Строежи "Втора група" 

Обхват за изпълнение на строежи от Втора до Четвърта категория: транспортна инфраструктура. 

 


KSB-IIIУдостоверение No. III - 001630 от КСБ - Строежи "Трета група"

Обхват за изпълнение на строежи от Първа до Трета категория: енергийна инфраструктура.

 

 

 

KSB-IVУдостоверение No. IV - 003769 от КСБ - Строежи "Четвърта група"

Обхват за изпълнение на строежи Втора и Трета категория: благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. 

 

НАГРАДИ

Камара на строителите в България

НАЙ-ДОБРА СТРОИТЕЛНА ПРАКТИКА

КАТЕГОРИЯ
ГОЛЕМИ ФИРМИ / ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бронзов приз
за 2006 год.

Сребърен приз
за 2005 год.
Бронзов приз
за 2004 год.
Бронзов приз
за 2002 год.
Award 2006 Award 2005 Award 2004 Award 2002

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Политиката на Нашата фирмата е да предлага непрекъснато конкурентна продукция с високо качество, което да гарантира развитието на фирмата.

Основната ни цел е максимално задоволяване изискванията и очакванията на нашите клиенти.

За постигане на тази цел "Монтажи-Варна" АД е внедрила система за управление на качеството на база на международния стандарт ISO 9001: 2000

 

Ръководството на фирмата е съпричастно със системата и със своята всекидневна управленческа дейност осигурява условия за нейното ефективно функциониране и работи активно и целенасочено за утвърждаване на нейните принципи във всички дейности и звена на фирмата.

Ръководителите на звената са отговорни за поддържането и ефективното функциониране на системата по качеството.

Чрез разработването и внедряването на системата по качество Ръководството на "Монтажи-Варна" АД се старае да постигне следните основни цели:

 • Ясно определяне на взаимоотношенията и отговорностите на всички звена, както и на длъжностите, оказващи влияние върху качеството на реализираната продукция;
 • Създаване на условия за своевременното откриване и предотвратяването на несъответствия, отразяващи се пряко на качеството на продукцията на "Монтажи-Варна" АД;
 • Създаване на условия за повишаване на квалификацията и професионалните качества на всеки служител в съответствие с предполагаемите изискванията към качеството на произвежданата продукция;
 • Осигуряване подходяща поддръжка на оборудването в необходимото техническо състояние, реда и чистотата на работните места и в помещенията;
 • Постоянно подобряване на ефективността при  управление на качеството на произвежданата продукция;
 • Стриктно спазване на съгласуваните с нашите клиенти поръчки и договори, като изграждаме с тях доверени отношения на база коректност, надеждност и обмен на информация;
 • Запознаване на всеки служител с политиката  по качеството и определяне отговорността му за реализирането и.


Като Изпълнителен директор на "Монтажи-Варна" АД

ДЕКЛАРИРАМ, личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството, осигуряваща просперитета на "Монтажи-Варна" АД.

                      Изпълнителен Директор:

/инж. Георги Н. Хекимов/