Основни дейности. "Монтажи - Варна" АД

Проектиране, строителство, изграждане, монтаж, ремонт и реконструкция на обекти в промишлеността (химическа, циментова, машиностроителна и др.), енергетиката, социално-битови обекти, както и:

 • СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ;
 • ЦИЛИНДРИЧНИ СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ;
 • ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ, ГАЗОПРОВОДИ, ПРОДУКТОПРОВОДИ, ПАРОПРОВОДИ, ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
  - ниско и високо налягане,изпълнени от въглеродна, легирана, неръждаема стомана, като и PVC, PPR, PЕHD и други; 
 • ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БИТОВА И КОЛОННА АПАРАТУРА;
 • КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ;
 • СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО)
  - монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни и водогрейни котли, когенериращи централи, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, преносни газопроводи, разпределителни мрежи, компресорни, газорегулиращи, газозамервателни станции, газорегулаторни пунктове и промишлени инсталации за природен газ, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и повдигателни съоръжения;
 • КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ, КЛИМАТИЧНИ КОНВЕКТОРИ;
 • ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ, КОНТАКТНИ МРЕЖИ, ПОДСТАНЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ;
 • КИП И АТП ИНСТАЛАЦИИ;
 • РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА;
 • АНТИКОРОЗИОННИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ...

"МОНТАЖИ-ВАРНА" АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България и е удостоверено за изпълнение на строежи със следния обхват:

ПУБЛИКАЦИЯ по ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.16-0067

Kare_EU-MV